ชื่อ
: นายสรรเสริญ นาคทรัพย์
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางแก้วเขต 1
083-7534007