ชื่อ
: นางสาววรางคณา สะราคำ
ตำแหน่ง
: พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ