ชื่อ
: นางสาวกรรณิกา หมายใยกลาง
ตำแหน่ง
: นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ