ชื่อ
: นางสาวพิมพ์รัฐพร ปาสาณพงศ์
ตำแหน่ง
: เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน