ชื่อ
: นายเทคนิค จินา
ตำแหน่ง
: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน