ชื่อ
: สิบเอกเทวฤทธิ์ ทะคำ
ตำแหน่ง
: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน