ชื่อ
: นายสายชล บุบผา
ตำแหน่ง
: พนักงานชับเครื่องจักรกลขนาดเบา