ชื่อ
: นางสาววรรณทิณี ทีวะสุเวทย์
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล