ชื่อ
: นายศุภกร บ่อเจริญ
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางแก้วเขต 2
092-6636154