ชื่อ
: นางสาวพัชรา แต้วัฒนา
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยนักวิชาการสุาธารณสุข