ชื่อ
: นางสาวชมพูนช ตาโม่ง
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยนักวิชาการสุาธารณสุข