ชื่อ
: นางสาวอุมาวรรณ เอนกลาภากิจ
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด