ชื่อ
: นายสืบศักดิ์ คมจันทร์
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางแก้วเขต 2
086-4660893