ชื่อ
: นางสาวดาราณี บำรุงชาติ
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ