ชื่อ
: นายสมบูรณ์ น้อยวานิช
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางแก้วเขต 3
081-8466765