ชื่อ
: นายสุพจน์ ปลอดปิยะคุณ
ตำแหน่ง
: พนักงานขับรถยนต์