ชื่อ
: นายสมชาย พลีเจริญ
ตำแหน่ง
: คนงานประจำรถขยะ