ชื่อ
: นายพิษณุ ทรัพย์สอน
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางแก้วเขต 3
081-9039352