ชื่อ
: นายมาโนช ราชบังคับ
ตำแหน่ง
: คนงานประจำรถขยะ