ชื่อ
: นายครรชิต หมื่นเดช
ตำแหน่ง
: คนงานประจำรถขยะ