ชื่อ
: นายสุพัฒน์ สร่างอารมณ์
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางแก้วเขต 3