ชื่อ
: นายสมเกียรติ การะเกตุ
ตำแหน่ง
: คนงานประจำรถขยะ