ชื่อ
: นายพรชัยพัฒร์ ติยศิวาพร
ตำแหน่ง
: รองปลัดเทศบาลเมืองบางแก้ว
รักษาราชการแทน ผอ.กองศึกษา
089-1108243