ชื่อ
: นายอภิตรี ภูมิบุรี
ตำแหน่ง
: รองปลัดเทศบาลเมืองบางแก้ว
รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
และผอ.กองสวัสดิการสังคม
095-7538374