ชื่อ
: นายพรชัยพัฒร์ ติยศิวาพร
ตำแหน่ง
: รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา