ชื่อ
: นางสาวรุ่งนภา จำนงค์อาษา
ตำแหน่ง
: ครู คศ.1