ชื่อ
: นายสาวภัทรภร เจริญพรตระกูล
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยครู