ชื่อ
: นางสาวโยษิตา เชาวรัตน์
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยครู