ชื่อ
: นางสาวพิมลพรรณ ดุลย์รักชาติ
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยครู