ชื่อ
: นางสาวเพ็ญพิชชา ทองแท้
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยครู