ชื่อ
: นางสาวอาจารีย์ วิริยะเตชาวัชร์
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก