ชื่อ
: นางจงรักษ์ แจ่มใส
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก