ชื่อ
: นางสะใบทิพย์ ชื่นอุระ
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก