ชื่อ
: นางสาววราภรณ์ เทศรอด
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก