ชื่อ
: นางสาวสุนารี จันทานิตย์
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก