ชื่อ
: นางลมัย เอี่ยมดีเลิศ
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก