ชื่อ
: นางพจนีย์ พันแสง
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก