ชื่อ
: นางอรพินท์ มีบุญรอด
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก