ชื่อ
: นางสาวน้ำฝน พลเมือง
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก