ชื่อ
: นายไชยกร ยอดจิตร์
ตำแหน่ง
: รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางแก้ว
089-2337144