ชื่อ
: จ.อ.คุณากร เตี๋ยอนุกูล
ตำแหน่ง
: เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน