ชื่อ
: นางสาวเพชรรุ่ง ชุมภูสืบ
ตำแหน่ง
: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน