ชื่อ
: นางสาวชนาภัทร สว่างอารมณ์
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน