ชื่อ
: นายศุภฤกษ์ ปราบทวายศูนย์
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย