ชื่อ
: นางสาวนงนฺช ฤทธิเรือง
ตำแหน่ง
: เลขานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางแก้ว
099-4424536