ชื่อ
: นางกรรณิการ์ จันทร์ทา
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ