ชื่อ
: นางสาวปาริชาติ ฉิมประคุณ
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ