ชื่อ
: นายฉัตร์ประชิต อัมพนันทน์
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ