ชื่อ
: นายสุพจน์ ทองเอี่ยม
ตำแหน่ง
: พนักงานดับเพลิง