ชื่อ
: นายชัยพัฒน์ พูลบรรดิษฐ์
ตำแหน่ง
: พนักงานดับเพลิง